pentekening landgoed Carabas te RockanjeTijdens mijn vervangende dienst (1980/1982) op Eemeroord, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, ben ik mij bewust geworden van het belang van een toegankelijke woon- en leefomgeving voor mensen met een fysieke beperking. Het is zo van zelfsprekend, dat je niet kan begrijpen, dat het aspect toegankelijkheid nog steeds niet is doorgedrongen bij beleidsmakers en ontwerpers. We leven wat dit aspect betreft nog steeds in de prehistorie.
Toen het PSGU en de Stichting Ondersteuning Musea in 1989 een onderzoeker zochten om de toegankelijkheid van musea in de provincie Utrecht in beeld te brengen voelde ik mij direct aangesproken om dit onderzoek te verrichten. In 1990 zijn de resultaten van dit onderzoek in het Nationaal Museum van Speeldoos tot Pierement aan de gedeputeerde mw T. Poortenaar-Sikkema overhandigd. Dit onderzoek heeft er voor gezorgd dat in de loop van de jaren vrijwel alle musea in de provincie Utrecht toegankelijk zijn geworden.

In 1990 ben ik bij het PSGU in dienst gekomen als 'bouwkundig adviseur toegankelijkheid'. Samen met de lokale Utrechtse gehandicaptenplatforms hebben wij invloed uitgeoefend op nieuwbouwprojecten en verbouwingen. Al onze onderzoeken hebben geleid tot wijzigingen van landelijke richtlijnen en het ontstaan van nieuwe normen. Op het gebied van digitaliseren van gegevens hebben wij vanaf 1990 het voortouw genomen. Dit was nodig om de bestaande papieren informatie (rijen ordners) te ontsluiten en de informatie beschikbaar te kunnen stellen aan belanghebbenden. Voor 1990 was de functie alleen gericht op het tot stand brengen van aanpassingen. Na 1990 is de functie steeds meer gericht op het ontwikkelen van informatie voor beleidsmakers en architecten en het ondersteunen van belangengroepen.

Om het digitaal verwerken van gegevens mogelijk te maken is in 1994 de Landelijke Toegankelijkheids Code (LTC) ontwikkeld. Dat was mogelijk omdat de provinciale en landelijke organisaties voor 1998 nog intensief konden (mochten) samenwerken.  De LTC is ontwikkeld door Jos Hendriks (sDg), Frans Schuurman (Flevoland), Peter Bos (Drenthe) en ondergetekende. De code is door de CG-Raad erkend en wordt bijvoorbeeld toegepast op www.toegankelijknederland.nl Vanaf 1998 werden subsidies ingetrokken en moesten diverse collega met hun adviezen de markt op. Vanaf dat moment is de samenwerking volledig verdwenen. Ieder werkt sindsdien voor zichzelf en er wordt 'helaas' nauwelijks meer informatie gedeeld. Zelfs bij grote landelijke organisaties zien we dat het samenwerken en delen van informatie nauwelijks meer mogelijk is .....

Op verzoek van de gedeputeerde is in 1995  de website www.batutrecht.nl opgezet.  Via deze website wordt alle vergaarde kennis gratis en laagdrempelig verspreid. Gezamenlijk met de
Utrechtse gehandicaptenplatforms is een groot aantal wenkenbladen en richtlijnen geschreven die via deze site beschikbaar worden gesteld. De wenkenbladen worden zoveel mogelijk up-to-date gehouden en we proberen elk jaar een nieuw wenkenblad uit te geven.

De laatste ontwikkelingen richten zich op het gebied van de woningbouw. Al jaren zijn landelijke organisaties met dit onderwerp aan de slag, maar de kwaliteit van nieuwe woningen is nog ver onder de maat. De wetgever heeft al in 1994 vastgesteld dat woningen bezoekbaar moeten zijn voor rolstoelgebruikers. Vrijwel alle gemeenten hebben een dergelijk artikel opgenomen in hun eigen bouwverordening (art 2.5.4). Helaas wordt er nauwelijks gehandhaafd en zijn er vrijwel geen nieuwbouwwoningen die wat betreft toegankelijkheid aan de eisen van het Bouwbesluit en aan de Gemeentelijke Bouwverordening voldoen.
Laatste ontwikkeling op dit gebied is dat het Bouwbesluit in 2012 is gewijzigd en dat de eis is vervallen dat woningen bezoekbaar moeten zijn.
Nederland heeft het VN verdrag getekend, de wet staat niet toe dat men maatregelen neemt die tegen dit verdrag in gaan. Het lijkt erop dat de wetgever dat wel heeft gedaan met het Bouwbesluit........

Op het gebied van woningbouw worden te pas en te onpas veel belovende termen gebruikt. We willen graag iets doen aan deze Babylonische spraakverwarring en we hebben een begrippenlijst met definities ontwikkeld die u op de website bij de brochures kunt vinden. Daarmee willen we beleidsmakers en woningbouwcorporaties inzicht te geven wat bepaalde begrippen inhouden en welke verwachtingen er bij bewoners wordt opgeroepen.  

Naast mijn enthousiasme op het gebied van toegankelijkheid heb ik een grote passie op het gebied van muziek. Ik ben bestuurslid PR voor het Toonkunstkoor Utrecht (www.toonkunst-utrecht.nl) . Wij treden minsten 2 x per jaar op in muziekcentrum Vredenburg en regelmatig doen we iets bijzonders zie bijvoorbeeld deze flashmob

Binnen mijn baan ben ik adviseur, constructeur, architect, kunstenaar, leraar en luisteraar.
Ik geniet elke dag weer van mijn werk en van alle mensen waar ik contact mee heb.  

(Job) J.J.M. Haug is sinds 1990 werkzaam als bouwkundig adviseur toegankelijkheid voor de Provincie Utrecht.

Opleidingen

1978-1980 Architectenbureau Pijper & Heck te Bloemendaal.
1980-1982 Groepsleider op Eemeroord tegenwoordig Sherpa (vervangende dienstplicht).
1982-1987 Diverse activiteiten
1987-1989 Groepsleider 'creativiteit' Dr Dentz Stichting Maarssenbroek
1990-        Bouwkundig adviseur toegankelijkheid