Brochures

     
Meer informatie klik op één van de onderstaande titels  

Laatste herziening

  00 Cursusboek toegankelijkheid meer info 01-03-2017
Wensen 01 'Wensen' voor nieuwe gebouwen en voor de woonomgeving (toegankelijkheidslijst) meer info 11-06-2020
Woningen 02 Woningen voor iedereen meer info 01-11-2018
03 Informatiesysteem woningen &  Tips verbeteren levensloopbestendigheid meer info 07-04-2020
04 Gradaties in toegankelijkheid van woningen meer info 03-05-2016
05 Terminologie levensloopbestendige woningen meer info 17-11-2011
Woonomgeving 06 Voetpaden voor iedereen meer info 07-04-2020
07 Samen op Pad (handboek voor het inrichten van natuurgebieden) meer info 01-03-2017
08 Ontwerpen van looproutes voor mensen met loophulpmiddelen meer info 10-01-2011
09 Parken, tuinen en natuurgebieden meer info 08-12-2018
10 Instructie voor het organiseren van een schouw meer info 29-01-2016
Gebouwen 11 Toegankelijk Bouwen meer info 01-01-2019
12 Inrichting van balies, loketten, recepties en spreekkamers meer info 20-02-2012
13 Richtlijn toegankelijkheid Ziekenhuizen meer info 08-12-2018
14 Richtlijn eerstelijns gezondheidscentra meer info 08-12-2018
15 Schoolgebouwen meer info 08-12-2018
16 'Iedereen is Welkom' Een brochure voor platforms over winkels en horecagelegenheden meer info 08-12-2018
17 Toegankelijkheid Gebedshuizen meer info 03-09-2007
20 Sportgebouwen & zwembaden meer info 08-12-2018
Algemeen 21 Sanitair meer info 18-05-2020
22 Kano aanlegplaatsen meer info 08-12-2018
23 Stembureau meer info 08-12-2018
24 Wenkenblad Richtlijnen voor integraal toegankelijke speelvoorzieningen meer info 2010
25 Installaties voor slechthorenden meer info 24-07-2020
26 Wenkenblad Kampeerterreinen meer info 23-08-2011
Wetgeving 27 Begrip gelijkwaardigheid en het Bouwbesluit meer info 12-10-2005
Veroudering Normen 28 Toekomst bestendig maken van normen meer info 20-02-2012
Wheelmap 29 Invoeren van gegevens op de website Wheelmap meer info 01-10-2018
30 Aanpassing criteria Wheelmap naar de Nederlandse standaard meer info 01-10-2018

 

Terug naar overzicht

Woningen
Cursusboek toegankelijkheid

Op verzoek van lokale gehandicapten platforms en WMO-raden heeft BAT een cursus toegankelijkheid ontwikkeld. Dit cursusboek is het naslagwerk voor deze cursus. Wilt u BAT inhuren voor een cursus van 2 dagdelen ? Neem contact op met BAT 0650846154

 

Toegankelijkheidslijst voor een toegankelijke stad (wensen van gebruikers voor ontwerpers)

Wat is er dan precies nodig, om te komen tot die toegankelijke stad?
Die vraag hebben de belangenorganisaties Solgu ,COSBO Stad
Utrecht, Platform GGZ Utrecht en LFB beantwoord.
Zij hebben deze toegankelijkheidslijsten opgesteld die richting geven
aan waar, hoe en welke oplossingen te vinden.
De toegankelijkheidslijsten vormen een instrument om te werken aan
een stad die toegankelijk en bruikbaar is voor iedereen.

Verbeterenlevensloopbestendigheid Bezoekbaar, woonbaar en zorgbaar bouwen

Op 4 juni 2015 heeft het college van de stad Utrecht motie M39 ‘Stimuleer woon-zorg initiatieven in Utrecht’ overgenomen.
In deze motie wordt het college verzocht om;
  1-woon-zorg initiatieven te stimuleren en realiseren
  2-ervoor te zorgen dat alle nieuwbouwwoningen rolstoel- en rollator- toegankelijk zijn.
Deze motie heeft een bijzondere betekenis voor de toekomstige woningbouw in de gemeente Utrecht.
Verbeteren levensloop verklaring sterren Verbeteren levensloopbestendigheid/Verklaring sterren - Tips en suggesties

In het najaar van 2017 heeft BAT samen met architect Johan Grootveld in opdracht van WOONSTAD-Rotterdam onderzoek gedaan  hoe  bestaande flats (sociale woningbouw) verbeterd konden worden zodat bewoners langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
S
ociale woningbouw is niet ruim en we hebben van alles bedacht hoe de woonsituatie verbeterd kan worden.
Belangrijke les voor nieuwbouw is dat er heel veel mogelijk is wanneer men er vanaf het begin voor zorgt dat het toilet en de doucheruimte gecombineerd kunnen worden. Een andere les is dat men ten alle tijden drempels moet voorkomen. Drempels van 20 mm zijn dan wel toegestaan, maar toch zijn zij zeer hinderlijk en maken zij in combinatie met smalle doorgangen woningen ontoegankelijk.
De tips en ook de methode van het toekennen van sterren hebben wij in dit document uitgebreid besproken.
Gradaties in toegankelijkheid van woningen

Een woningbouwcorporatie of overheid kan besluiten voor  'aanpasbaar bouwen' en 'bezoekbaar bouwen', maar wat houdt dit technisch in. 
Wat zijn de maten en welke ruimten moet toegankelijk zijn ?
In deze brochure vindt u alle maten en ontwerpeisen.

 

Terminologie levensloopbestendige woningen

Door de bouwwereld wordt de toegankelijkheid of levensloopbestendigheid van woningen met diverse termen aangeduid. Door het gebruik van deze termen worden verwachtingen gewekt. Het is van belang dat er geen misverstanden ontstaan tussen de opdrachtgever & de architect, de verhuurder & de huurder, de verkoper & de koper en de overheid & de woningbouworganisaties/projectontwikkelaars. In overleg met met de achterban is een overzicht gemaakt waarin, aan de meest gebruikte termen verwachtingen zijn gekoppeld vanuit het perspectief van de toekomstige bewoner.

 

 

Terug naar overzicht Woonomgeving

 Voetpaden voor iedereen

Richtlijn over voetpaden en ideaal voor het vaststellen van gemeentelijk beleid !
Uitgangspunt van deze richtlijn is dat alle voetpaden in een gemeente bruikbaar moeten zijn voor voetgangers.
Onderzoek heeft uitgewezen dat ca 95 % van de bestaande voetpaden ongeschikt is voor mensen die gebruik maken van een rollator of een rolstoel. Om deze voetpaden aan te passen is een schrikbarend hoge investering nodig.
BAT adviseert gemeenten om de richtlijn 'Voetpaden voor iedereen' vast te stellen als richtlijn voor alle herbestratingen en alle nieuwe bestratingen. Door het officieel vaststellen van deze richtlijn, zorgt u ervoor dat alle voetpaden in uw gemeente binnen een periode van ca 15 jaar volledig toegankelijk zijn, voor een minimum aan extra kosten.
De richtlijn wordt voortdurend geactualiseerd. Aanleiding voor actualisatie zijn dikwijls vragen vanuit de praktijk. Ontwerpers, beleidsmakers en gebruikers komen vrijwel dagelijks suggesties en tips. BAT maakt daar dankbaar gebruik van. Om de wijzigingen inzichtelijk te maken zijn per item wijzigingsdata toegevoegd.

Samen op Pad (handboek voor het inrichten van natuurgebieden)

Het handboek 'Samen op pad' is een uitgave van de stichting Groen & Handicap zie www.natuurzonderdrempels.nl . BAT is adviseur voor deze stichting en houd de wijzigingen van het handboek jaarlijks bij.
Het Handboek is in 2009 geheel vernieuw
d en wordt elk najaar ge-update.
'Samen op pad' bevat een schat aan informatie over het aanbrengen van voorzieningen die de bereikbaarheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid en informatievoorziening van natuurgebieden verbeteren.
 

Ontwerpen van looproutes voor mensen met loophulpmiddelen

Zorg dat mensen in staat worden gesteld om een ommetje te maken.
Houdt mensen in beweging dat is belangrijk voor een goede gezondheid.
Het stimuleren van de motoriek  betekent dat mensen langer zelfstandig blijven en minder zorg nodig hebben.
Voor mensen die zich voortbewegen met behulp van een rollator (ruim 300.000 mensen in Nederland), rolstoel, scootmobiel of handbike is er behoefte aan aangepaste routes.
Daarom zijn diverse organisaties, waaronder de stichting Woerden Actief!, de Stichting Kwaliteit Bruikbaarheid Onderzoek Hulpmiddelen (KBOH), de Stichting Bouw Advies Toegankelijkheid Utrecht, De Vierstroom en Zuwe (beide laatstgenoemde organisaties zijn (thuis)zorgorganisaties en de Stichting Gehandicapten Platform Woerden gestart met de ontwikkeling van richtlijnen voor recreatieve routes voor rollatoren en rolstoelen.

Parken, tuinen en natuurgebieden

Deze brochure geeft aan welke maatregelen genomen moeten worden om paden in parken, tuinen en natuurgebieden geschikt te maken voor rolstoelgebruikers.

Deze brochure is op dit moment alleen verkrijgbaar in conceptvorm.

Terug naar overzicht Gebouwen met publieksfunctie
Toegankelijk Bouwen

Praktische informatie voor ontwerpers en belangenorganisaties dat uitgaat van de functies van gebouwen en de wensen van gebruikers.
Het is een pragmatisch document, dat u wil hoeden voor problemen, maar dat u tegelijk niet op kosten wil jagen.
Dit document is gebaseerd op 25 jaar ervaring aangevuld met adviezen en suggesties van ervaringsdeskundigen.

Deze brochure is momenteel in bewerking.
Heeft u commentaar, aanvullingen dan wel suggesties ?

Laat het weten !  batutrecht@telfort.nl

Inrichting van balies, loketten, recepties en spreekkamers

Een receptie is het visitekaartje van uw bedrijf. Het eerste contact vindt plaats bij de receptie. De uitstraling van de receptie zegt iets over uw bedrijf en geeft de bezoeker een gevoel of hij/zij welkom is. In de praktijk zal het niet altijd haalbaar zijn om een receptie, balie of loket volledig conform alle richtlijnen in te richten. Daarom wordt in deze richtlijn de achtergrond van de eisen belicht, zodat u zelf in staat bent om alternatieven te bedenken. BAT wil er met deze richtlijn aan bijdragen dat recepties, balies, loketten en spreekkamers voor iedereen bruikbaar zijn.

Naar aanleiding van de documentaire ‘Dromen zonder Drempels' van RTV Utrecht uit 2009 heeft BAT  onderzoek gedaan, hoe voorzieningen rond een Wmo loket verbeterd kunnen worden. Daarbij is specifiek gekeken naar voorzieningen voor slechthorenden, omdat dit een vergeten groep is. In hoofdstuk 6 zijn een groot aantal tips opgenomen die zullen leiden tot een kwaliteitsverbetering voor alle bezoekers !

Richtlijn toegankelijkheid Ziekenhuizen

BAT heeft de wensen, ideeën en praktische ervaringen van cliënten en patiënten geïnventariseerd en samen met hen een tweetal richtlijnen geschreven. Een richtlijn voor ziekenhuizen en een richtlijn voor eerstelijns gezondheidscentra. Bij het schrijven van deze richtlijnen is gebruik gemaakt van de ervaringen van ziekenhuismedewerkers. De richtlijn bestaat uit een overzicht van wensen en minimale eisen, die eenvoudig door de architect kunnen worden geraadpleegd en ingepast bij planontwikkeling. De richtlijn is ook bruikbaar voor cliëntenraden wanneer zij meedenken bij visieontwikkeling voor een nieuw gebouw of een verbouwing.

De richtlijn houdt rekening met verschillende doelgroepen en geeft aan welke voorzieningen per doelgroep nodig zijn om het gebouw toegankelijk. Dat wil dus niet zeggen dat alle ruimtes en het hele ziekenhuis volledig aangepast moeten zijn. Maar het wil wel zeggen dat per ruimte bekeken moet worden in hoeverre deze toegankelijk moet zijn voor diverse doelgroepen. Dus goed kijken hoe en door wie de ruimtes gebruikt gaan worden.

Richtlijn eerstelijns gezondheidscentra

Zie boven.

Schoolgebouwen 

Met deze richtlijn willen we iedereen die betrokken is bij het bouwen of verbouwen van schoolgebouwen een handvat bieden om een schoolgebouw te realiseren dat voor iedereen toegankelijk is. Punt voor punt komt aan de orde hoe u dat kunt realiseren voor alle gebruikers, ook voor hen die beperkingen hebben in mobiliteit, uithoudingsvermogen, ademhaling, continentie, zien en/of horen.

De richtlijn kan ook gebruikt worden om na te gaan in hoeverre uw school toegankelijk is en welke (eenvoudige) aanpassingen mogelijk zijn om de toegankelijkheid te verbeteren.

Winkels en uitgaansgelegenheden

Een brochure over UITGAAN met suggesties om de toegankelijkheid en de bruikbaarheid van winkels, cafés, restaurants, galeries, musea, bioscopen en theaters te verbeteren. Deze brochure is in samenwerking met de Utrechtse Gehandicapten Platforms geschreven.
Aanbieding
BAT biedt Gehandicapten Platforms ook de mogelijkheid om een eigen aangepaste versie van deze brochure uit te brengen. 
- met een lokale foto op de voorzijde
- met een voorwoord van bijvoorbeeld de burgemeester
- met het eigen logo en adresgegevens

Toegankelijkheid gebedshuizen

Dit wenkenblad is geschreven in opdracht van de Stichting 'Kom beter binnen'.
De Stichting Kom Beter Binnen (KBB) wil dat alle kerkelijke gebouwen toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke of zintuiglijke beperking.
KBB adviseert zoveel mogelijk kerken in woord en daad om een betere toegankelijkheid te bewerkstelligen, zodat iedereen zonder belemmeringen aan de eredienst en andere activiteiten van de kerk kan deelnemen.
KBB heeft de afgelopen jaren met een landelijke enquête onder de aangesloten kerken de voorzieningen voor gehandicapten onderzocht. De resultaten van dit onderzoek vindt u op onze website.

Sportgebouwen &zwembaden

Een brochure voor het inrichten van sportaccommodaties en zwembaden.
Na klachten van rolstoelsporters hebben wij moeten constateren dat de bestaande richtlijnen onvoldoende rekening houden met de breedte van sportrolstoelen in sporthallen. 
Bij een onderzoek in opdracht van de Provincie Utrecht naar voorzieningen bij recreatieobjecten bleek dat de meeste badliften ongeschikt zijn voor rolstoelgebruikers. BAT
doet in deze brochure voorstellen welke liften wel bruikbaar zijn.

Terug naar overzicht Algemeen (wenkenbladen)
Sanitair

Wenkenblad voor het inrichten van een rolstoeltoegankelijke toilet en/of doucheruimte.
Naast de criteria uit het Handboek voor Toegankelijkheid worden ook praktische suggesties gegeven.
Voor de ontwerper worden er ontwerprichtlijnen gegeven, zodat men meer ruimte heeft voor een flexibel ontwerp. 

Kano aanlegplaatsen

Praktische informatie voor het ontwerpen van kano aanlegplaatsen.
Deze richtlijn is tot stand gekomen op verzoek van de participantenraad van het Provinciaal Gehandicaptenplatform Utrecht in het kader van het project ‘Kanoroute Hollandse Waterlinie Vecht’ van de Provincie Utrecht.
De richtlijn is bedoeld voor het ontwerpen van nieuwe aanlegplaatsen en voor het verbeteren van bestaande aanlegplaatsen zodat deze geschikt zijn voor kanoërs met een fysieke beperking. Aanlegplaatsen die volgens deze richtlijn worden uitgevoerd zijn voor iedereen bruikbaar.
Wij hopen dat u deze richtlijn bij alle ontwerpen en renovaties van kanoaanlegplaatsen zult toepassen, zodat er in de toekomst niet meer gesproken wordt over aangepaste aanlegplaatsen, maar over Design for All.

Stembureaus

Wenkenblad voor het inrichten van een stembureau.
Weinig stembureaus zijn toegankelijk, terwijl het aantal rolstoelgebruikers en scootmobielgebruikers toeneemt.
Als er al aanpassingen zijn, voldoen deze niet en kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. 
Dit wenkenblad is geschreven voor Gemeenten en geeft suggesties om deze gevaarlijke situaties te voorkomen.
*Bij de checklisten is een formulier opgenomen waarmee u de mate van toegankelijkheid van uw stembureau zelf kan vaststellen.

Wenkenblad Richtlijnen voor integraal toegankelijke speelvoorzieningen
Dit wenkenblad geeft aan welke maatregelen genomen dienen te worden om een speelvoorziening geschikt
te maken voor kinderen met een beperking. Het gaat daarbij meestal niet om ingrijpende en
geldverslindende zaken. De tijd dat we dachten dat rolstoelschommels en rolstoeldraaimolens de oplossing
waren is voorbij.
We richten ons op aanpassingen die leiden tot het beter functioneren van bestaande voorzieningen voor een
grotere groep kinderen met een beperking. Bovendien is een speelplaats, ingericht aan de hand van deze
richtlijnen ook uitermate goed bespeelbaar voor kinderen zonder beperking.

Installaties voor slechthorenden

Deze brochure geeft u inzicht in geluidsinstallaties voor slechthorenden zodat u tot een goede keus kunt komen.

Wenkenblad Kampeerterreinen

Dit wenkenblad vervangt de sterk verouderde brochure 'Kleine aanpassingen op campings' uitgegeven door het IPOG uit 1993. De suggesties van verschillende gebruikers zijn in dit wenkenblad verwerkt.
Nieuwe ideeën en suggesties zijn van harte welkom.
Wij zoeken nog foto's en filmpjes om de tekst te ondersteunen.

In het wenkenblad is een start gemaakt met een overzicht van toegankelijke kampeerterreinen.
Wij willen graag dat mensen die gebruik maken van een rolstoel of scootmobiel een vragenlijst invullen (zie wenkenblad).  

Terug naar overzicht Wetgeving
Begrip gelijkwaardigheid en het Bouwbesluit   

Steeds vaker zien we dat bij de entree van woningen en woongebouwen trappen en bordessen worden toegepast.
Ontwerpers verweren zich door zich te beroepen op het gelijkwaardigheidsbeginsel genoemd in het Bouwbesluit.
BAT heeft een notitie geschreven over het toepassen van het gelijkwaardigheidsbeginsel.

Terug naar overzicht Veroudering Normen
Toekomst bestendig maken van normen  

Naar aanleiding van vragen van de CG-raad (Chronisch zieken en Gehandicaptenraad) over de toepassing van bestaande normen en richtlijnen is een visie document geschreven over het 'Toekomst bestendig maken van normen', in het bijzonder op het gebied van wonen en de woonomgeving.

Terug naar overzicht Wheelmap
Invoeren van gegevens op de website Wheelmap  

De website www.wheelmap.org is door iedereen eenvoudig te raadplegen en de gegevens zijn eenvoudig te wijzigen. De website is opgezet door een non-profit organisatie in Berlijn en is voor iedereen gratis beschikbaar. In de korte tijd dat de website al actief is zien we dat er overal op de wereld gegevens worden ingevoerd (inmiddels al ca 1 miljoen locaties). De website is in vele talen beschikbaar en dus universeel bruikbaar voor iedereen.

Aanpassing criteria Wheelmap naar de Nederlandse standaard  

De criteria die Wheelmap hanteert zijn niet Nederlands en heel erg ruim. Voor Nederland willen wij graag dat aangepaste criteria worden gebruikt zodat nederlandse gebruikers niet voor verrassingen komen te staan.