Looproutes inventariseren 1
Lange afstand wandelroutes
Verkeersplannen en reconstructies
Bouwplannen
Woningbestand
Parken & natuurterreinen
Speeltuinen & speelpleinen
Technische ondersteuning voor fabrikanten
Technische ondersteuning voor belangenorganisatie
Nieuwe producten
Terug naar overzicht Toegankelijkheid van looproutes inventariseren
BAT ontwikkelt nieuwe en toetst bestaande looproutes.
In nauw overleg met lokale belangenorganisaties en de Gemeente wordt uitgezocht wat logische looproutes zijn.
Aan de hand van belangrijke locaties zoals winkelcentra, culturele gebouwen, sportgebouwen, gezondheidscentra, kerken en ouderenwoningen en aangepaste woningen worden samen met gebruikers logische looproutes bepaald. 
Al deze routes worden door
BAT stuk voor stuk nagelopen en uitgebreid beschreven. Aan de hand van foto's wordt de problematiek per straatdeel in beeld gebracht en worden suggesties gedaan hoe de situatie verbetert kan worden.
De rapportage geeft inzicht in de mate van toegankelijkheid van de looproutes en vormt een instrument voor de gemeente om beleid te bepalen. Naar aanleiding van inventarisaties in verschillende Utrechtse gemeenten is de richtlijn 'Voetpaden voor iedereen' geschreven.
BAT is in staat om een dergelijk uitgebreid onderzoek in een kort tijdsbestek af te ronden.


Bent u geïnteresseerd en wilt u dat in uw gemeente ook een dergelijk onderzoek plaats zal vinden neem dan contact op
BAT (030) 78 53 836 of batutrecht@telfort.nl 

belangrijke locaties

voorstel voor routes

 

Terug naar overzicht Lange afstand wandelroutes
Op 24 januari 2012 is officieel het Westerborkpad geopend. Een wandelpad 'in het spoor van de Jodenvervolging' met een lengte van 336 km van Amsterdam naar kamp Westerbork. Een pad waar je stil van wordt. Het pad volgt de spoorlijn en doet belangrijke punten aan uit het Joodse verleden zoals, monumenten, synagogen, begraafplaatsen, onderduikadressen enz. In opdracht van de stichting Groen & Handicap hebben wij het hele pad nagelopen en daar waar nodig alternatieve routes bedacht voor rolstoelgebruikers. In de wandelgids worden de alternatieve routes voor rolstoelgebruikers op de plattegronden aangegeven. Ook zijn deze alternatieve routes geheel bestickerd. Er is sprake van een uniek project. Een oude wens van Enith de Putter (rolstoelgebruikster uit Houten) die graag zou willen, dat er voor alle lange wandelroutes alternatieven worden bedacht. Enith is jaren geleden bij ClientenBelang Utrecht komen vragen of we onze medewerking konden verlenen. Samen met Enith hebben we eerst de Koninklijke Weg (van DenHaag naar Apeldoorn) nagelopen, een route die apart voor rolstoelgebruikers is bedacht. Het Westerborkpad is een gewone wandelroute en lijkt op de bestaande wandelroutes zij het, dat er voor rolstoelgebruikers alternatieven zijn bedacht. BAT  heeft een belangrijk aandeel gehad in de realisatie. Het is goed te weten dat het Westerborkpad mede is gesubsidieerd door de Provincie Utrecht. Het als vanzelfsprekend meenemen van toegankelijkheid is een vorm van 'Inclusief beleid' dat juist in tijden dat het economisch moeilijk gaat zo belangrijk is.

 

Terug naar overzicht Toegankelijkheid in verkeersplannen en reconstructies
In verkeersplannen en plannen voor reconstructies kan toegankelijkheid vrijwel zonder kosten worden gerealiseerd. Toegankelijkheid is niet bijzonder. Toegankelijkheid is een kwaliteit. BAT helpt ontwerpers op weg.


Ons uitgangspunt is, dat de voetgangers zich veilig via logische routes moet kunnen verplaatsen. Bij de advisering wordt gebruik gemaakt van
de richtlijn Voetpaden voor iedereen.  Op verzoek van de adviesgroep mobiliteit van de CG-Raad hebben wij een visie over voetpaden geschreven als onderligger voor de herziening van de ASVV van het CROW  in 2011. Deze visie is opgenomen in de richtlijn 'Voetpaden voor iedereen'.

Verkeersrotonde te IJsselstein

 

Terug naar overzicht Bouwplan toetsen
De wetgever stelt nauwelijks eisen op het gebied van toegankelijkheid en architecten  onderschatten het belang van een goede toegankelijkheid.
'Eind 2011 mochten wij adviseren bij een gloednieuw gebouw, net opgeleverd. Er was een klacht dat een belangrijke klant (die toevallig gebruikt maakt van een rolstoel) geen gebruik kon maken van de liften. Er was niet bezuinigd op de liften, de liften waren extra breed maar niet diep genoeg voor een eenvoudige rolstoel'.
Kwaliteit die in een ontwerpfase zonder extra kosten makkelijk haalbaar is na de oplevering een gepasseerd station.

Een optimale toegankelijkheid van uw gebouw bereikt u wanneer u, voordat u het programma van eisen maakt, al contact met ons opneemt. Heel veel wensen op het gebied van toegankelijkheid kosten niets en verhogen de kwaliteit en bruikbaarheid van uw gebouw. Wanneer de architect vooraf van deze wensen op de hoogte is, kan hij ze vrijwel allemaal zonder extra kosten inpassen !

De bouwkundig adviseur van
BAT  is een specialist die de wensen op het gebied van toegankelijkheid vaak in een overleg van een uur kan verwoorden en de plannen voor uw nieuwe gebouw toetsen. BAT richt zich vooral op het gebruik van het gebouw. Wat is de functie van uw gebouw ? Is het gebouw geschikt voor bezoekers en werknemers ? Kunnen zij doen wat er verwacht wordt ? BAT  probeert belangengroepen bij haar advisering te betrekken, zodat een rapport zoveel mogelijk de wensen van de toekomstige gebruikers vertolkt. 

Laat uw plannen tijdig toetsen, betrek
BAT  bij het opstellen van uw programma van eisen en het toetsen van het schetsontwerp of definitief ontwerp  (030) 78 53 836 of batutrecht@telfort.nl 


Een goede omschrijving van toegankelijkheid in een Programma van Eisen
is werk voor een specialist !

 

Terug naar overzicht Inzicht in uw woningbestand
BAT  brengt de bruikbaarheid en toegankelijkheid van uw woningvoorraad in beeld.  BAT heeft een methode ontwikkeld waarmee de mate van toegankelijkheid en de bruikbaarheid van bestaande woningen in beeld kan worden gebracht.

Bestaande wijken zijn gebouwd in tijden dat er nauwelijks aandacht was voor toegankelijkheid. Veel woningen zijn voorzien van drempels, smalle gangen en een klein sanitair. Het is daarom vrijwel onmogelijk om een bestaande wijk geheel levensloopbestendig te maken. Toch zijn er in bestaande wijken woningen die de potentie hebben om te worden aangepast. Dit zijn onder andere de 0-trede woningen. Vanaf 1985 is er aandacht voor aanpasbaar bouwen. Dat betekent dat er na 1985 een groot aantal woningen zijn gebouwd die aanpasbaar zijn en dus levensloopbestendig gemaakt kunnen worden. Een goed voorbeeld is de wijk Galecop in Nieuwegein.
De mate van toegankelijkheid en de potentie van bestaande woningen kan eenvoudig worden vastgesteld. In samenwerking met de Woningstichting Volksbelang, de Woningbouwstichting Cothen en de gemeente Wijk bij Duurstede is een checklist gemaakt waarmee bijvoorbeeld stagiaires onder begeleiding bestaande woningen kunnen toetsen.

Veel woningen zijn identiek. In het algemeen kan men met een beperkt onderzoek al een goed beeld krijgen van de situatie en de potentie van woningen.
Wanneer deze informatie automatisch beschikbaar wordt gesteld aan woningzoekenden kan men in de loop van de jaren het aantal aanvragen voor aanpassingen Wmo verminderen.

Neem contact met BAT op en laat u informeren (030) 78 53 836 of batutrecht@telfort.nl 

voorbeeld van een onderzoeksformulier

 

Terug naar overzicht Inrichting van parken & natuurterreinen
BAT wordt regelmatig gevraagd om bij de aanleg en renovatie van parken, natuurterreinen en visplaatsen te adviseren.  Belangrijk uitgangspunt voor BAT is dat de voorzieningen duurzaam en praktisch moeten zijn. Wij willen voorkomen dat er  voorzieningen worden aangebracht waar geen behoefte aan is.

Een wandeling doorbreekt de dag en is voor veel mensen een welkome afwissing.
Iedereen moet een aardige wandeling kunnen maken.
Niet alle paden moeten persé toegankelijk zijn voor rolstoelen, scootmobielen, kinderwagens enz. Maar het mag niet zo zijn dat er slechts één pad is waarover men weer terug moet wandelen.
Wij spreken graag van ommetjes, dat geeft de behoefte beter aan.

Er wordt nauw samengewerkt met de Stichting Groen & Handicap (G&H).
Op verzoek van de landschappen hebben wij met G&H in 2011 de Nationale Parken bezocht en voor elk park een advies geschreven. Adviezen worden gegeven aan de hand van het handboek 'Samen op Pad' (G&H).

Neem uw plannen door met de medewerker van BAT .
BAT  denkt met mee (030) 78 53 836 of batutrecht@telfort.nl 

tuin1.gif (4707 bytes)

voorbeeld paden plan


 

Terug naar overzicht Inrichting speeltuinen & speelpleinen
Samen met de NUSO is het wenkenblad 'Richtlijnen voor integraal toegankelijke speelvoorzieningen' geschreven. Een wenkenblad dat inmiddels heeft geresulteerd in honderden toegankelijke speeltuinen en speelplaatsen. Speeltuinen, speelplaatsen en speeltoestellen dienen voor zoveel mogelijk kinderen geschikt te zijn (integraal). Dat wil niet zeggen dat een speeltoestel volledig toegankelijk moet zijn voor iedereen. Dat zou al het speelplezier zelfs kunnen bederven, omdat alle uitdaging dan verdwenen is.
Uitgangspunt is dat kinderen worden uitgedaagd om samen te spelen en te beleven.
Daar is creativiteit voor nodig !  Speeltoestellen moeten uitnodigen om samen te spelen. Kinderen met beperkingen mogen niet worden buitengesloten. Dat wil niet zeggen dat speeltoestellen helemaal aangepast moeten worden. Het heeft vaak meer met de bereikbaarheid, de opstelling en de ondergrond te maken. Bij toegankelijkheid wordt snel gedacht aan rolstoelgebruikers, maar het gaat ook om veel andere stoornissen, denk alleen al aan ADHD.

Speelvoorzieningen zijn ook sociale knooppunten waar mensen elkaar ontmoeten. Daarom moeten er  bij elke speelvoorziening bereikbare banken zijn.
Iedereen moet een aardige wandeling kunnen maken.


Neem uw plannen door met de medewerker van
BAT.
BAT denkt met mee (030) 78 53 836 of batutrecht@telfort.nl 
 

speel1.gif (2683 bytes)

aandachtspunten in speeltoestel

 


 

Terug naar overzicht Technische ondersteuning voor fabrikanten
De bouwkundig adviseur van BAT heeft de firma DeVries ondersteund bij de ontwikkeling van het Nivoflackozijn (een kozijn zonder drempel) !
Bij de ontwikkeling van ns-stations (Amersfoort, Woerden en Overvecht) werd geconstateerd dat er geen geschikte materialen waren om ook in binnenruimten geleidelijnen voor blinden en slechtzienden aan te brengen.
De bekende betonnen witte ribbeltegels waren binnen niet toepasbaar.
BAT heeft samen met NS medewerkers criteria opgesteld waar een geleidelijn in een binnensituatie aan zou moeten voldoen.
Twee punten scoorden hoog. De lijn moest contrasteren en dat betekende dat geleidelijnen die voorheen altijd wit moesten zijn dus ook in een andere kleur mochten worden uitgevoerd.
Daarnaast kwam het punt van schoonmaken aan de orde. De medewerkers van de NS stelden vast dat de lijn er proper uit moest zien. Een spierwitte geleidelijn bleek in een binnensituatie niet zo handig, omdat deze snel vervuild. Inmiddels heeft de NS een groot aantal stations van verschillende typen geleide lijnen voorzien en is er veel ervaring opgebouwd.

Zwarte geleidelijn


Witte vervuilde geleidelijn

 

Terug naar overzicht Technische ondersteuning voor belangenorganisatie
Op verzoek van VIZIRIS neemt BAT deel aan de werkgroep 'Geleide lijnen' en zijn samen met het bureau PBT  nieuwe richtlijnen ontwikkeld op het gebied van geleidelijnen.
De nieuwe richtlijnen
zijn opgenomen in 'Voetpaden voor iedereen'
 
Op verzoek van de CG-Raad heeft BAT bij de ontwikkeling van het VIRM materieel (dubbeldekker) een toilet bedacht waar een rolstoel in kan staan.

In 2010 zijn wij wederom op verzoek van de CG-Raad betrokken bij brainstorm sessies hoe dubbeldekstreinen gelijkvloers gemaakt kunnen worden.

 

 

 

Terug naar overzicht Ontwikkeling nieuwe producten
In 20 jaar zijn wij betrokken geweest bij de ontwikkeling van diverse nieuwe producten. Een aantal problemen hebben wij niet kunnen oplossen. Sommige producten hebben zulke tegenstrijdige eisen dat er misschien helemaal geen oplossing is.
Denk aan voetgangerssluizen die fietsen moeten weren en tegelijk toegankelijk voor rolstoelen en scootmobielen moeten zijn.
Denk aan architecten die een transparante gevel willen maken met markeringen die niet zichtbaar zijn.
Denk aan verkeerskundigen die alleen geleidelijnen toestaan als ze niet zichtbaar zijn.
In de loop van de jaren hebben we heel wat prullaria voorbij zien komen, waarbij stevig geïnvesteerd is in producten die ongeschikt zijn.
Wij willen graag meedenken en wij doen alles om de wensen van de opdrachtgever zodanig vertalen dat het uiteindelijke product functioneel is. Maar we blijven eerlijk en zullen vooraf en tijdens de ontwikkeling altijd blijven aangegeven of het product kans maakt om te functioneren. 
Voetgangerssluizen

U kent ze wel, voetgangerssluizen bedoeld om fietsen en bromfietsen tegen te houden, maar onbedoeld komen er ook geen rolstoelen, scootmobielen en kinderwagens door.
BAT houdt de ontwikkelingen bij, want stel je toch eens voor dat er een geschikte sluis wordt uitgevonden.
Tot op heden hebben wij er nog geen sluis gezien die functioneert.