Nieuwe ontwikkelingen en reconstructies openbare ruimte
Voetpaden en trottoirs
Speeltuinen & speelpleinen
Parken & natuurterreinen
Bouwplannen
Inzicht in uw woningbestand
Lange afstand wandelroutes
Technische ondersteuning voor fabrikanten
Nieuwe producten
Cursus toegankelijkheid voor belangenorganisatie

Terug naar overzicht Nieuwe ontwikkelingen en reconstructies openbare ruimte
Bij nieuwe ontwikkelingen en reconstructies van de openbare ruimte kan toegankelijkheid vrijwel zonder kosten worden gerealiseerd. Toegankelijkheid is niet bijzonder. Toegankelijkheid is een kwaliteit. BAT toetst plannen en helpt ontwerpers op weg.
Ons uitgangspunt is, dat de voetgangers zich veilig via logische routes moet kunnen verplaatsen. Bij de advisering wordt gebruik gemaakt van
de richtlijn Voetpaden voor iedereen


Bent u ge´nteresseerd of wilt u dat uw gemeente samen met de lokale belangenorganisatie een bepaald plan toetst? Neem contact op
BAT (06) 50846154 of batutrecht@telfort.nl 

Verkeersrotonde te IJsselstein

 

Terug naar overzicht Voetpaden en trottoirs
BAT toetst bestaande voetpaden en trottoirs en kan zelfs steekproefgewijs de mate van toegankelijkheid van een wijk bepalen. In nauw overleg met lokale belangenorganisaties en de Gemeente worden een aantal straten gekozen die een redelijke refentie zijn van de wijk. Met behulp van een spreadsheet wordt de toegankelijkheid van de voetpaden in die straten vastgesteld. Waarbij per straat of wijk een beeld ontstaat op welke gebieden een extra inzet nodig is van de gemeente.
In de gemeente Utrecht heeft op deze wijze een 0 meting van alle wijken plaatsgevonden.
De rapportage geeft inzicht in de mate van toegankelijkheid van de looproutes en vormt een instrument voor de gemeente om beleid te bepalen.
BAT is in staat om een dergelijk uitgebreid onderzoek in een kort tijdsbestek af te ronden.


Bent u ge´nteresseerd en wilt u dat in uw gemeente ook een dergelijk onderzoek plaats zal vinden neem dan contact op
BAT (06) 50846154 of batutrecht@telfort.nl 

belangrijke locaties

 

Terug naar overzicht Speeltuinen & speelpleinen
Samen met de NUSO is het wenkenblad 'Richtlijnen voor integraal toegankelijke speelvoorzieningen' geschreven. Een wenkenblad dat inmiddels heeft geresulteerd in honderden toegankelijke speeltuinen en speelplaatsen. Speeltuinen, speelplaatsen en speeltoestellen dienen voor zoveel mogelijk kinderen geschikt te zijn (integraal). Dat wil niet zeggen dat een speeltoestel volledig toegankelijk moet zijn voor iedereen. Dat zou al het speelplezier zelfs kunnen bederven, omdat alle uitdaging dan verdwenen is.
Uitgangspunt is dat kinderen worden uitgedaagd om samen te spelen en te beleven.
Daar is creativiteit voor nodig !  Speeltoestellen moeten uitnodigen om samen te spelen. Kinderen met beperkingen mogen niet worden buitengesloten. Dat wil niet zeggen dat speeltoestellen helemaal aangepast moeten worden. Het heeft vaak meer met de bereikbaarheid, de opstelling en de ondergrond te maken. Bij toegankelijkheid wordt snel gedacht aan rolstoelgebruikers, maar het gaat ook om veel andere stoornissen, denk alleen al aan ADHD.
Speelvoorzieningen zijn ook sociale knooppunten waar mensen elkaar ontmoeten. Daarom moeten er  bij elke speelvoorziening bereikbare banken zijn.


Neem uw plannen door met de medewerker van
BAT.
BAT denkt met mee (06) 50846154 of batutrecht@telfort.nl 
 

speel1.gif (2683 bytes)

aandachtspunten in speeltoestel

 

 

Terug naar overzicht Parken & natuurterreinen
BAT wordt regelmatig gevraagd om bij de aanleg en renovatie van parken, natuurterreinen en visplaatsen te adviseren.  Belangrijk uitgangspunt voor BAT is dat de voorzieningen duurzaam en praktisch moeten zijn. Wij willen voorkomen dat er  voorzieningen worden aangebracht waar geen behoefte aan is.

Een wandeling doorbreekt de dag en is voor veel mensen een welkome afwissing.
Iedereen moet een aardige wandeling kunnen maken.
Niet alle paden moeten persÚ toegankelijk zijn voor rolstoelen, scootmobielen, kinderwagens enz. Maar het mag niet zo zijn dat er slechts ÚÚn pad is waarover men weer terug moet wandelen.
Wij spreken graag van ommetjes, dat geeft de behoefte beter aan.

Er wordt nauw samengewerkt met de Stichting Groen & Handicap (G&H).
Op verzoek van de landschappen heeft Job Haug met G&H de Nationale Parken en 40 natuurgebieden  van Natuurmonumenten bezocht voor elke locatie een advies geschreven. Adviezen worden gegeven aan de hand van het handboek 'Samen op Pad' (G&H).

Neem uw plannen door met de medewerker van BAT .
BAT  denkt met mee (06) 50846154 of batutrecht@telfort.nl 

tuin1.gif (4707 bytes)

voorbeeld paden plan

 

Terug naar overzicht Bouwplannen
De wetgever stelt nauwelijks eisen op het gebied van toegankelijkheid en architecten  onderschatten het belang van een goede toegankelijkheid.
'Eind 2011 mochten wij adviseren bij een gloednieuw gebouw, net opgeleverd. Er was een klacht dat een belangrijke klant (die toevallig gebruikt maakt van een rolstoel) geen gebruik kon maken van de liften. Er was niet bezuinigd op de liften, de liften waren extra breed maar niet diep genoeg voor een eenvoudige rolstoel'.
Kwaliteit die in een ontwerpfase zonder extra kosten makkelijk haalbaar is na de oplevering een gepasseerd station.

Een optimale toegankelijkheid van uw gebouw bereikt u wanneer u, voordat u het programma van eisen maakt, al contact met ons opneemt. Heel veel wensen op het gebied van toegankelijkheid kosten niets en verhogen de kwaliteit en bruikbaarheid van uw gebouw. Wanneer de architect vooraf van deze wensen op de hoogte is, kan hij ze vrijwel allemaal zonder extra kosten inpassen !
ps veel wensen hebben wij al beschreven in het document  'Wensen' voor nieuwe gebouwen en voor de woonomgeving

De bouwkundig adviseur van BAT  is een specialist, die de wensen op het gebied van toegankelijkheid vaak in een overleg van een uur kan verwoorden en de plannen voor uw nieuwe gebouw toetsen.
BAT richt zich vooral op het gebruik van het gebouw. Wat is de functie van uw gebouw ? Is het gebouw geschikt voor bezoekers en werknemers ? Kunnen zij doen wat er van hen verwacht wordt ? BAT  probeert belangengroepen en ervaringsdeskundigen bij haar advisering te betrekken, zodat een rapport zoveel mogelijk de wensen van de toekomstige gebruikers vertolkt. 

Laat uw plannen tijdig toetsen, betrek
BAT  bij het opstellen van uw programma van eisen en het toetsen van het schetsontwerp of definitief ontwerp  (06) 50846154 of batutrecht@telfort.nl 
 


Een goede omschrijving van toegankelijkheid in een Programma van Eisen
is werk voor een specialist !

 

Terug naar overzicht Inzicht in uw woningbestand
BAT  brengt de bruikbaarheid en toegankelijkheid van uw woningvoorraad in beeld.  BAT heeft een methode ontwikkeld waarmee de mate van toegankelijkheid en de bruikbaarheid van bestaande woningen in beeld kan worden gebracht.

Bestaande wijken zijn gebouwd in tijden dat er nauwelijks aandacht was voor toegankelijkheid. Veel woningen zijn voorzien van drempels, smalle gangen en een klein sanitair. Het is daarom vrijwel onmogelijk om een bestaande wijk geheel levensloopbestendig te maken. Toch zijn er in bestaande wijken woningen die de potentie hebben om te worden aangepast. Dit zijn onder andere de 0-trede woningen. Vanaf 1985 is er aandacht voor aanpasbaar bouwen. Dat betekent dat er na 1985 een groot aantal woningen zijn gebouwd die aanpasbaar zijn en dus levensloopbestendig gemaakt kunnen worden. Een goed voorbeeld is de wijk Galecop in Nieuwegein. In elke wijk zijn een aantal woningen die met een beperkte investering alsnog toegankelijk gemaakt kunnen worden. Deze woningen zijn niet in beeld bij woningbouwcorporaties en gemeenten. Vraag en aanbod kan veel beter op elkaar worden afgestemd ! Voor alle woningen zowel huur als koop !
De mate van toegankelijkheid en de potentie van bestaande woningen kan eenvoudig worden vastgesteld. In samenwerking met de Woningstichting Volksbelang, de Woningbouwstichting Cothen en de gemeente Wijk bij Duurstede is een checklist gemaakt waarmee bijvoorbeeld stagiaires onder begeleiding bestaande woningen kunnen toetsen.

Veel woningen zijn identiek. In het algemeen kan men met een beperkt onderzoek al een goed beeld krijgen van de situatie en de potentie van woningen.
Wanneer deze informatie automatisch beschikbaar wordt gesteld aan woningzoekenden kan men in de loop van de jaren het aantal aanvragen voor aanpassingen Wmo verminderen.

Neem contact met BAT op en laat u informeren (06) 50846154 of batutrecht@telfort.nl 

voorbeeld van een onderzoeksformulier

  

Terug naar overzicht Lange afstand wandelroutes
Op 24 januari 2012 is officieel het Westerborkpad geopend. Een wandelpad 'in het spoor van de Jodenvervolging' met een lengte van 336 km van Amsterdam naar kamp Westerbork. Een pad waar je stil van wordt. Het pad volgt de spoorlijn en doet belangrijke punten aan uit het Joodse verleden zoals, monumenten, synagogen, begraafplaatsen, onderduikadressen enz. In opdracht van de stichting Groen & Handicap hebben wij het hele pad nagelopen en daar waar nodig alternatieve routes bedacht voor rolstoelgebruikers. In de wandelgids worden de alternatieve routes voor rolstoelgebruikers op de plattegronden aangegeven. Ook zijn deze alternatieve routes geheel bestickerd. Er is sprake van een uniek project. Een oude wens van Enith de Putter (rolstoelgebruikster uit Houten) die graag zou willen, dat er voor alle lange wandelroutes alternatieven worden bedacht. Enith is jaren geleden bij ClientenBelang Utrecht komen vragen of we onze medewerking konden verlenen. Samen met Enith hebben we eerst de Koninklijke Weg (van DenHaag naar Apeldoorn) nagelopen, een route die apart voor rolstoelgebruikers is bedacht. Het Westerborkpad is een gewone wandelroute en lijkt op de bestaande wandelroutes zij het, dat er voor rolstoelgebruikers alternatieven zijn bedacht. BAT  heeft een belangrijk aandeel gehad in de realisatie. Het is goed te weten dat het Westerborkpad mede is gesubsidieerd door de Provincie Utrecht. Het als vanzelfsprekend meenemen van toegankelijkheid is een vorm van 'Inclusief beleid' dat juist in tijden dat het economisch moeilijk gaat zo belangrijk is.

 

Terug naar overzicht Technische ondersteuning voor fabrikanten
De bouwkundig adviseur van BAT heeft de firma DeVries ondersteund bij de ontwikkeling van het Nivoflackozijn (een kozijn zonder drempel) !
Bij de ontwikkeling van ns-stations (Amersfoort, Woerden en Overvecht) werd geconstateerd dat er geen geschikte materialen waren om ook in binnenruimten geleidelijnen voor blinden en slechtzienden aan te brengen.
De bekende betonnen witte ribbeltegels waren binnen niet toepasbaar.
BAT heeft samen met NS medewerkers criteria opgesteld waar een geleidelijn in een binnensituatie aan zou moeten voldoen.
Twee punten scoorden hoog. De lijn moest contrasteren en dat betekende dat geleidelijnen die voorheen altijd wit moesten zijn dus ook in een andere kleur mochten worden uitgevoerd.
Daarnaast kwam het punt van schoonmaken aan de orde. De medewerkers van de NS stelden vast dat de lijn er proper uit moest zien. Een spierwitte geleidelijn bleek in een binnensituatie niet zo handig, omdat deze snel vervuild. Inmiddels heeft de NS een groot aantal stations van verschillende typen geleide lijnen voorzien en is er veel ervaring opgebouwd.

Zwarte geleidelijn


Witte vervuilde geleidelijn

 

Terug naar overzicht Ontwikkeling nieuwe producten
In 30 jaar zijn wij betrokken geweest bij de ontwikkeling van vele nieuwe producten. Een aantal problemen hebben wij niet kunnen oplossen. Sommige producten hebben zulke tegenstrijdige eisen dat er misschien helemaal geen oplossing is.
Denk aan voetgangerssluizen die fietsen moeten weren en tegelijk toegankelijk voor rolstoelen en scootmobielen moeten zijn.
Denk aan architecten die een transparante gevel willen maken met markeringen die niet zichtbaar zijn.
Denk aan verkeerskundigen die alleen geleidelijnen toestaan als ze niet zichtbaar zijn.
In de loop van de jaren hebben we heel wat prullaria voorbij zien komen, waarbij stevig ge´nvesteerd is in producten die ongeschikt zijn.
Wij willen graag meedenken en wij doen alles om de wensen van de opdrachtgever zodanig vertalen dat het uiteindelijke product functioneel is. Maar we blijven eerlijk en zullen vooraf en tijdens de ontwikkeling altijd blijven aangegeven of het product kans maakt om te functioneren. 
Voetgangerssluizen

U kent ze wel, voetgangerssluizen bedoeld om fietsen en bromfietsen tegen te houden, maar onbedoeld komen er ook geen rolstoelen, scootmobielen en kinderwagens door.
BAT houdt de ontwikkelingen bij, want stel je toch eens voor dat er een geschikte sluis wordt uitgevonden.
Tot op heden hebben wij er nog geen sluis gezien die functioneert.

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar overzicht  Cursus toegankelijkheid voor belangenorganisatie
BAT heeft  op verzoek van lokale gehandicapten platforms en WMO-raden een cursus toegankelijkheid ontwikkeld. Het cursusboek kunt u vinden bij de richtlijnen. Wilt u BAT inhuren voor een cursus van 2 dagdelen ? Neem contact op met BAT (06) 50846154